admin 发表于 2022-7-5 21:23:28

【重要公告】22年秋季奥鹏/电大各大学在线作业,离线作业答案下载地址变更!

【重要公告】22年秋季奥鹏/电大各大学在线作业,离线作业答案下载地址变更!

   各位亲爱的同学:
为了下载之前更好的预览题目及下载体验,本学期所有的在线作业及离线作业答案请点击下方链接下载:

下载链接为:https://www.badou.com/booklist-0000100006.html
                                                                                                                  
(题目很多,可以使用搜索功能快速找到相应答案,有任何问题,可以咨询客服)

页: [1]
查看完整版本: 【重要公告】22年秋季奥鹏/电大各大学在线作业,离线作业答案下载地址变更!